ઉત્પાદનો
1783-US5T

1783-US5T

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 5 Copper Ports
ભાગ નંબર: 1783-US5T
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
5186 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-US8T

1783-US8T

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 8 Copper Ports
ભાગ નંબર: 1783-US8T
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
3432 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-BMS20CGL

1783-BMS20CGL

Stratix 5700, 16 copper 10/100 ports, 2 combo(copper or SFP slot) 10/100/1000 ports, 2 SFP 10/100 slots, lite FW
ભાગ નંબર: 1783-BMS20CGL
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
7148 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-US4T1F

1783-US4T1F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 4 Copper Ports, 1 Fiber w/LC-Connector
ભાગ નંબર: 1783-US4T1F
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
7359 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-US7T1F

1783-US7T1F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 7 Copper Ports, 1 Fiber w/LC-Connector
ભાગ નંબર: 1783-US7T1F
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
6972 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-US6T2F

1783-US6T2F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 6 Copper Ports, 2 Fiber w/LC-Connector
ભાગ નંબર: 1783-US6T2F
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
4369 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-BMS06SL

1783-BMS06SL

Stratix 5700, 4 copper 10/100 ports, 2 SFP 10/100 slots, lite FW
ભાગ નંબર: 1783-BMS06SL
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
3575 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-HMS8TG4CGN

1783-HMS8TG4CGN


ભાગ નંબર: 1783-HMS8TG4CGN
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
7229 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-BMS06SGA

1783-BMS06SGA

Stratix 5700, 4 copper 10/100 ports, 2 SFP 10/100/1000 slots, full FW
ભાગ નંબર: 1783-BMS06SGA
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
7703 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-US5TG

1783-US5TG

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 5 Copper Ports(Gb)
ભાગ નંબર: 1783-US5TG
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
5058 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-BMS06TL

1783-BMS06TL

Stratix 5700, 6 copper 10/100 ports, lite FW
ભાગ નંબર: 1783-BMS06TL
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
6576 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
1783-BMS06TA

1783-BMS06TA

Stratix 5700, 6 copper 10/100 ports, full FW
ભાગ નંબર: 1783-BMS06TA
બ્રાન્ડ: Rockwell

જથ્થોએકમ કિંમત[USD]
4703 સ્ટોકમાં પીસીડિલિવરી તપાસો
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top